مقدمه

درود
اگر با وب سایتهایی که به صورت بر‌خط خدمات ترجمه را ارائه میدهند همکاری داشته اید، حتما متوجه این موضوع شده اید که این پایگاه ها بخش کوچکی از مبلغ پروژه را به عنوان کارمزد کثر نموده سپس باغی‌مانده را به حساب بانکی شما واریز میکنند.