افزوده شدن امکان همکاری با مجموعه بدون پرداخت کارمزد

مقدمه درود اگر با وب سایتهایی که به صورت بر‌خط خدمات ترجمه را ارائه میدهند همکاری داشته اید، حتما متوجه این موضوع شده اید که این پایگاه ها بخش [...]